Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij hebben wij het genoegen U uit te nodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op

Maandag 30 oktober 2017

Aanvang 20:00 uur in de kantine van onze vereniging

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verenigingsverslag 2016/2017
 3. Financieel verslag 2016/2017
  • Verslag Kascontrolecommissie
  • Benoeming Kascontrolecommissie
 4. Begroting Seizoen 2017/2018
  • Vaststellen van de begroting
  • Vaststellen van de contributie
 5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar:
   • Jos van der Sprong Functie: voorzitter  (Ad Interim)
   • Marjo Rijnsburger Functie: penningmeester (Ad Interim)
   • Hasse Vleeming Functie: voorzitter seniorencommissie

Geïnteresseerden voor een van deze functies kunnen zich aanmelden bij de secretaris.

 1. Commissie Westergouwe
 2. Jubileum Donk 100 jaar
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Maak gebruik van uw stemrecht en kom naar deze vergadering. Dit is de enige en juiste plaats om voorstellen in te dienen en mee te beslissen voor het goed functioneren van de vereniging.

Donateurs en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom, maar hebben bij eventuele stemmingen geen stemrecht.

De notulen van de algemene ledenvergadering van oktober 2016 en het jaarverslag zijn op te vragen bij het secretariaat: secretaris@svdonk.nl