Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 10 oktober

Hierbij hebben wij het genoegen U uit te nodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op: 

Maandag 10 oktober 2022

Aanvang 20:00 uur in de kantine van onze vereniging

Agenda

 1. Opening door de voorzitter

 2. Verenigingsverslag 2021/2022 (een week voor aanvang op te vragen: secretaris@svdonk.nl)

 3. Mededelingen 

– Verloop Gouwe Husse (Pieter)

– Verplichting vrijwilligerstaken/gebruik Sportlink- app

 4.          Financieel verslag 2021/2022

       a. Verslag Kascontrolecommissie (Jos v/d Sprong/Gerrit Schinkel)

       b. Benoeming Kascontrolecommissie

 5. Begroting Seizoen 2021/2022

      a. Vaststellen van de begroting

     b. Vaststellen van de contributie (i.v.m. het vaststellen zal de contributie op 25 oktober geïnd worden)

 6. Bestuursverkiezing

     a.  Aftredend en herkiesbaar

–    Kim de Jong, Functie: Penningmeester

–    Ronald Nieuwenhuisen, Functie: barcommissie/contributie (alleen voor contributiezaken)

–     Martien Feijt, Functie: Onderhoudscommissie 

–     Pieter van Houten, Functie: afgevaardigde sponsorcommissie/SLC

 b. Aantredend

 –   Joost Schoonderwoerd, Functie: afgevaardigde barcommissie

 7. Kantine

  –   verhoging prijzen

 8. Jubileumcommissie

– Terugblik en vooruitblik activiteiten 

 9. Wat verder ter tafel komt

 10. Sluiting

Maak gebruik van uw stemrecht en kom naar deze vergadering. Dit is de enige en juiste plaats om voorstellen in te dienen en mee te beslissen voor het goed functioneren van de vereniging.

Donateurs en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom, maar hebben bij eventuele stemmingen geen stemrecht.

De notulen van de algemene ledenvergadering van september 2021 en het jaarverslag zijn op te vragen bij het secretariaat: secretaris@svdonk.nl