Technische Commissie

Algemeen

Met ingang van seizoen 2017-2018 is er weer een volwaardige TC bij sv DONK. Op basis van de voetbalvisie van sv DONK zullen we ons als TC vooral bezig gaan houden met het begeleiden van de voetbalinhoudelijke ontwikkeling van onze club. Een belangrijk uitgangspunt daarin wordt gevormd door het Opleidingsplan waarvan door Technisch Coördinator Patrick Akerboom de 5e versie is geschreven.

Samenstelling TC

 • Technisch Coördinator Selectie
 • Technisch Coördinator Onder- en Middenbouw (JO5 t/m /JO13) Dennis de Vogel
 • TC-lid Senioren Mark Lugthart
 • TC-lid JO19/JO17/JO15 Remco Overkamp en Jurgen Paap
 • TC-lid JO13 t/m JO5 Pascal van Driel

Doelstellingen TC

Algemene doelstellingen;

 • Individuele jeugdleden als voetballer helpen in hun ontwikkeling. Ieder kind op eigen niveau uitdagingen aanbieden om technische, tactische en mentale vaardigheden bij te brengen
 • Een herkenbare voetbal- en trainingsstijl ontwikkelen die in elke leeftijdsgroep als uitgangspunt geldt
 • Trainers een eenduidige inhoudelijke richtlijn aanbieden waar langs training- en wedstrijdbenadering ingevuld kan worden

Specifieke doelstellingen;

 • Leeftijdsgroepen t/m JO11 in aantallen uit minimaal 5 teams (ca. 40 kinderen) en minimaal 1MO11 team
 • Leeftijdsgroepen vanaf JO13 bestaan in aantallen uit minimaal 3 teams (40 jeugdleden) en minimaal 2 MO15/17/19 team
 • JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 spelen minimaal 1e klasse
 • JO11 /m JO6 spelen op juiste weerstandsniveau
 • 80% van de A-selectie bestaat uit kwalitatief volwaardige spelers uit de eigen jeugdopleiding
 • DONK 1 speelt structureel op 2e klas niveau
 • DONK 2 speelt structureel op minimaal reserve 1e klas niveau

We hebben aan het begin van seizoen 2015-2016 bewust geen planning aan deze doelen gehangen omdat we eerst willen bekijken of de nieuwe structuur goed gaat functioneren, maar we hebben wel de wens uitgesproken deze doelen op zo kort mogelijke termijn te realiseren. Met name in verband met de beperkte omvang en groei van het (jeugd)ledenaantal is het realiseren van bovenstaande vertraagd. We rekenen met de komst van de nieuwbouw in Westergouwe op een inhaalslag.

Werkwijze TC

Het is de bedoeling dat de TC sturing geeft aan de voetbalinhoudelijke ontwikkeling binnen sv DONK. Daartoe is er voor gekozen om in de organisatie weer met 3 kleine beheersbare deelgebieden te gaan werken; senioren, junioren en pupillen. Elk deelgebied wordt organisatorisch aangestuurd door een eigen commissie met daarin voor elke leeftijdscategorie een coördinator. Voor de seniorenselectie wordt deze rol vervuld door de SLC. Vanuit de TC is in elk deelgebied een TC-lid actief die samen met de Technisch Coördinator de inhoudelijke voetbalontwikkeling vorm geeft. Meisjes voetbal is geïntegreerd in de deelgebieden pupillen en junioren en zal ook door de TC inhoudelijk begeleid worden als daar behoefte aan bestaat vanuit de elftallen. Om de gezamenlijke doelen te behalen werkt de TC uiteraard nauw samen met de Selectie (SLC), Junioren (JC) en Pupillen Commissie (PC).

De Technisch Coördinatoren hebben het opleidingsplan van een nieuwe update voorzien alsmede het opleidingsplan inhoudelijk verder vertaald in een algemene voetbalmethodiek (hoe ontwikkelen we kinderen, jeugd en jonge senioren en welke voetbalhandelingen leren we ze aan in welke leeftijdscategorie) alsmede in praktische trainingsplannen. Die laatste zijn ontwikkeld voor JO6 t/JO11/MO (onderbouw), JO13/15/MO (middenbouw) en JO19/17/MO (bovenbouw). Met de trainers die actief zijn bij deze groepen vertalen we die theorie naar leerzame en plezierige oefenvormen.

In de senioren wordt onder aansturing van de TC door de hoofdtrainer gewerkt met een jaarplan waarin teamontwikkeling en conditionele ontwikkeling geïntegreerd zijn. De TC zorgt er voor dat we met elkaar planmatig kunnen werken langs vaste structuren en we zodoende een eigen, duidelijk herkenbare en plezierige trainingsmethode gaan ontwikkelen. Uiteindelijk moet dat een duidelijk meetbare ontwikkeling van individuele spelers en elftallen opleveren.

Op papier is echter nog nooit een speler beter geworden of een wedstrijd gewonnen. De Technisch Coördinator ziet daarom ook vooral praktisch toe op de vertaling van de theoretische uitgangspunten en structuren in concrete oefenstof alsmede de manier waarop onze (jeugd)leden tijdens trainingen en wedstrijden worden begeleid in hun ontwikkeling door onze trainers. Daartoe staan de Technisch Coördinatoren 2 avonden per week samen met de trainers op het veld en is er daarnaast op zaterdag en zondag ondersteuning tijdens wedstrijdactiviteiten. Trainingen worden in elk deelgebied gegeven in blokken van 6 weken. Elke 6 weken vindt er per deelgebied een evaluatie tussen de TC en trainers plaatst. We kijken dan terug naar de achterliggende 6 weken en plannen de komende 6 weken. Op deze manier willen in een beperkte tijdsperiode zo goed mogelijk de ontwikkeling van onze (jeugd)leden in beeld brengen.

We kijken uit naar een plezierige en prettige samenwerking met de verschillende commissies, trainers en uiteraard onze jeugdleden en hun ouders/verzorgers. Voor vragen inzake technische aangelegenheden kunt u gebruik maken van het volgende e-mail adres; patrickakerboom@gmail.com of spreek één van de genoemde TC-leden aan.

Namens de Technische Commissie sv DONK,

Patrick Akerboom

Technisch Coördinator