Uitnodiging Ledenvergadering

Hierbij hebben wij het genoegen U uit te nodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op:

Maandag 7 oktober 2019

Aanvang 20:00 uur in de kantine van onze vereniging

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verenigingsverslag 2018/2019              (Op  verzoek per e-mail op te vragen)
 3. Financieel verslag 2018/2019
  – Verslag Kascontrolecommissie
  – Benoeming Kascontrolecommissie
 4. Begroting Seizoen 2019/2020
  – Vaststellen van de begroting
  – Vaststellen van de contributie
 5. Bestuursverkiezing
  – Aftredend en niet herkiesbaar
  – Marjo Rijnsburger     Functie: penningmeester Per 30 juni 2020
  – Hasse Vleeming        Functie: voorzitter senioren commissie
  – Aftredend en herkiesbaar
  – Martien Feijt Functie: afgevaardigde onderhoudscommissie
  – Ronald Nieuwenhuizen Functie: afgevaardigde barcommissie
 6. Zonnepanelen
 7. Jubileum Donk 100 jaar
 8. Ledenwerving/ vacatures
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting

Maak gebruik van uw stemrecht en kom naar deze vergadering. Dit is de enige en juiste plaats om voorstellen in te dienen en mee te beslissen voor het goed functioneren van de vereniging.

Donateurs en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom, maar hebben bij eventuele stemmingen geen stemrecht.

De notulen van de algemene ledenvergadering van oktober 2018 en het jaarverslag zijn op te vragen bij het secretariaat: secretaris@svdonk.nl